8 mei 2020: 75 jaar overwinning op het nazisme

Op  8 mei 1945 ( wegens tijdverschil 9 mei in Moskou) werd de onvoorwaardelijke overgave van nazi Duitsland ondertekend. Zo kwam er een einde aan een vernietigende oorlog.  Het is een dag om te herinneren wie de offers hebben gebracht voor de overwinning. De Sovjet-Unie bracht de grootste offers. (foto intro). Vandaag zijn er intense pogingen om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te herschrijven.

De Sovjet-Unie onder de leiding van Stalin heeft de grootste offers gebracht om het land en de wereld van het fascisme- nazisme te bevrijden: 27 miljoen doden (op een totaal van 50 miljoen), duizenden Russische dorpen en steden en bedrijven werden verwoest. Van Moskou tot Stalingrad, van Stalingrad tot Koersk, van Koersk tot Berlijn heeft het Rode Leger de oorlogsmachine van Hitler vernietigd. De Amerikaanse verliezen bedroegen in de Tweede Wereldoorlog 420.000 en 0 in het thuisland, de Britse verliezen: 450.000. De Amerikaanse president Frank Delano Roosevelt (foto) zei: “De wereld  heeft nooit meer toewijding, vastberadenheid gezien en zelfopoffering dan bij het Russische volk en zijn leger. Met een natie die zichzelf redde en zo de wereld bevrijdde van de nazi- dreiging. Dit land verdient van de VSA een goede buur te zijn en een eerlijke vriend in de toekomst”. De cijfers, de verhoudingen in het aandeel van de geallieerde landen voor het verslaan van Hitler, wordt in het Westen verzwegen of geminimaliseerd wat betreft de Sovjet- inbreng (met op 8 mei jl., voor zover we weten, de uitzondering in het VRT programma Terzake). Immers vandaag draaien sommige westerse milieus weer aan het wieltje van de Koude Oorlog 2.0. en wordt Rusland, zelfs nu het kapitalistisch geworden is, nog steeds als vijand beschouwd.

Het herschrijven van de geschiedenis

Sinds enkele jaren is er iets speciaals aan de gang, een verhaal dat in de voorbije 60 jaren enkel leefde in marginale restanten van het fascisme. In onze Blog (dd. 5 oktober 2019) wezen we al op een goedgekeurde resolutie in het Europese parlement die probeert de geschiedenis van de verantwoordelijkheid voor de Tweede Wereldoorlog te herschrijven. Er worden vanuit revanchistische hoek (vnl. uit Centraal- en Oost-Europa) intense pogingen ondernomen om Hitler en Stalin in dezelfde hoek te duwen, als de twee gezichten van het totalitarisme die beiden evenveel schuld hebben aan de Tweede Wereldoorlog. Men vertelt ons dat het Duits- Sovjet niet aanvalspact van 23 augustus 1939 de oorzaak was van de ellende. Hierbij vergetend dat één jaar vroeger op 30 september 1938 Frankrijk en Groot Brittannië Tsjecho-Slowakije verkochten aan Hitler in München.(foto, de Britse premier Chamberlain in München bij Hitler). Deze landen gingen ook niet in op een voorstel van Stalin om een militair anti-Hitler front te vormen.  Ze gaven Hitler zo stilzwijgend de ruimte oostwaarts zijn gang te laten gaan richting Sovjet-Unie. Dat was niet toevallig, de Westerse elites speelden subtiel de kaart van Hitlers veroveringsplannen richting de rijkdommen van de Sovjet-Unie. Een deel van de Westerse elites vandaag in 2020, gevoed door bijv. liberale politieke filosofen en allerlei rechtse denktanks, proberen hun verhalen te slijten alsof Hitler en Stalin samen in één samenzwering het liberale, vrije westen wilden vernietigen. Zonder rekening te houden met vernoemde feiten en zonder  te verklaren waarom Hitlers beste Wehrmacht- en SS-divisies voor 75% tegen de Sovjet-Unie gericht waren. Daarenboven gaf Hitler zijn generaals en legers het bevel een totale vernietigingsoorlog te voeren tegen de Joden, de Slavische volkeren, maar ook tegen de communisten die in de spits stonden aan het front en met partizanen in de uitgestrekte wouden en vlakten achter het front. In het Europese parlement bestaat een meerderheid om de racistische nazi-ideologie die de joden, maar ook de Slavische volkeren als “untermenschen” wilde uitroeien of tot slavernij brengen, onder controle van het superieure ras van de Ariërs, gelijk te stellen met de Sovjet- ideologie. Nochtans zouden zij moeten weten dat het racisme van de nazi’s totaal niks te maken heeft met de ideeën van het marxisme.  In die middens kennen ze aan de twee regimes agressieve, veroveringsambities toe. Er bij vergetend dat het veroveren van landen en de koloniale uitbuiting sinds eeuwen het handelsmerk van het Westen is. Hitlers operatie Barbarossa tegen de Sovjet-Unie was een gewelddadig en massaler doorslagje van westerse koloniale expedities in de vorige eeuwen in Afrika, Azië en Latijns Amerika. (herinner U hoe de Duitsers tekeer gingen in één van hun zeldzame kolonies in Namibië, Afrika).  Na de mislukte veroveringstocht van Napoleon, de mislukte Westerse interventies in 1917 en het fiasco van Hitler, vonden de Sovjets het welletjes. De Sovjets richtten, in het zog van de veldtocht naar het hol van de nazi’s, Berlijn, in Centraal- en Oost- Europa, bufferstaten op met duizenden militairen. Dit, om een volgende aanval vanuit het Westen op Rusland af te remmen (1945 was de tijd van beginnende rakettechnologie, die nu zo ontwikkeld is dat  een grootschalige aanval van uit het Westen onmiddellijk zou beantwoord worden met raketten naar de landen vanwaar de aanval vertrokken is, waardoor bufferstaten minder belang krijgen).

De grote overwinning 

In het Russisch parlement, de Doema gaf de voorzitter van de Russische Communistische Partij, Gennadi Zyuganov (foto) een herdenkingstoespraak op 8 mei jl. onder de titel “De grote overwinning van het Sovjet-socialisme”. In wat volgt geven we een aantal uittreksels. 

“75 jaar geleden stopten de zegevierende salvo’s van de meest bloedige oorlogen in de geschiedenis van de mensheid. De langverwachte vrede kwam terug in Europa. In de zonnige meidag 1945 bracht de Sovjet- bevrijder de vrede terug naar de planeet. Na een zware test kwam ons volk als overwinnaar uit de bus. Ze redde de menselijke beschaving van de plaag van het nazisme. De grote vaderlandse oorlog duurde 1418 dagen en nachten. Voor miljoenen mensen waren het tijden van pijn, van verlies, van nederlagen, ongeluk en lijden, afschuw en haat. En ook tijden met een onverwoestbare hoop om te overwinnen. Het vergde een enorme krachtinspanning. Een monsterlijke vijand viel ons land binnen met een machtig leger des doods. Hitlers Reich omvatte het militaire, technische en economische potentieel van bijna heel bezet Europa. De Panzers en de macht van het geld werden aangevuld met cynisch verraad en de theorie van de raciale superioriteit van de Ariërs”.

“In tegenstelling met alle leugenaars was het de Sovjet-Unie die de dupe werd van de strijd tegen het fascistisch blok, de speerpunt van het wereldimperialisme. Meer dan drie vierde van de totale vijandelijke divisies vocht aan het Sovjet- Duitse front. 27 miljoen Sovjet-burgers (civiel en militair) verloren het leven. Van de 13 miljoen gedode Duitse soldaten vochten er 10 miljoen tegen de Sovjet-Unie”.

“Ondanks de nederlagen van de eerste weken van de oorlog, braken het Rode Leger en het hele Sovjet- volk Hitlers Blitzkrieg. In tegenstelling tot het weke Europa, werd ons land geen triomfantelijke wandeling voor de Wehrmacht en SS troepen. Elke meter werd tegen een bloedige prijs aan de vijand gelaten. Maar, de indringers zijn er nooit in geslaagd Moskou in te nemen, Leningrad te veroveren, Stalingrad te veroveren en hun horden tot voorbij de Wolga rivier te krijgen. Eind 1941 werden ze teruggedreven rond Moskou. De fascistische armada leed de eerste grootschalige nederlaag. Eén jaar later keerde  het tij der slachtingen door de overwinning van het Patriottisch Front in Stalingrad (foto memorial) en te beletten dat de fascistische horden doorstootten voorbij de rivier de Wolga. Na de slag bij Orjol Koersk verloren de nazi’s hun strategisch initiatief volledig. Nadat het Rode Leger de vijand van zijn grondgebied had verdreven, begon de bevrijding van Europa. De laatste, hevige strijd in het hol van het fascisme – in Berlijn – eindigde in een overwinning. De rode vlag boven de Reichstag kondigde de wereld de vernietiging van het universele kwaad aan. De onvoorwaardelijke overgave van nazi Duitsland maakt een einde aan de heilige oorlog van de Sovjet-Unie.”

Het heroïsch Sovjet- volk

“De Sovjet- overwinning van 1945 heeft vele oorzaken en bronnen. De belangrijkste was mijns inziens het socialistische sociaaleconomisch systeem. De Grote Oktoberrevolutie van de bolsjewistische asceten onder leiding van Vladimir Ilitsj Lenin creëerde een speciale staat. Hij diende arbeiders en boeren volledig en niet het parasitaire kapitalisten die gretig hun belangen behartigden en hun vaderland verkochten. Arbeiders, onder de leiding van de Communistische Partij voerden de industrialisatie van het land uit, ze veranderden de USSR in een geïndustrialiseerde macht, bouwden de landbouw uit en verhoogden het niveau van het onderwijs en het culturele niveau van een opvallend getalenteerd volk, dat eeuwenlang geplaagd werd door armoede en onderdrukking. In een korte historische periode was het land fundamenteel veranderd. Het volk was klaar om de meest fundamentele uitdagingen aan te gaan. Het volk kwam op voor de verdediging van het Sovjet- moederland en voltooide de wonderen van heldendom en onzelfzuchtige arbeid. Het Sovjet-socialisme bracht de economie zo snel als mogelijk op oorlogsvoering, zorgde voor een sterke binding tussen de logistiek, de productie in het achterland en de frontlinies. Al in 1942 overtrof de USSR het fascistische Reich bij de productie van militaire goederen. Dank zij het werk van Sovjet wetenschappers, ontwerpers, technici en arbeiders van de defensiebedrijven ontving het Rode Leger de T-34 tanks, Katyusha-mortieren, Il-2, Yak-7 en La-5 vliegtuigen en andere geavanceerde apparatuur. We herinneren aan de niet aflatende glorie van de generaals en commandanten: Zjoekov, Rokossovsky, Vasilevsky, Konev, Malinovski, Chukov,…. De leiding van de Sovjet-Unie en van de Communistische Partij onder de leiding van Stalin, leverden een enorme bijdrage aan de verdediging van de USSR en de nederlaag van de vijand. De belangrijkste schepper van de overwinning was echter het heroïsche Sovjet- volk dat een prestatie van wereldhistorische betekenis neerzette. De nooit geziene actie en moed van partizanen achter het front, de antifascistische ondergrondse en de arbeid in de oostelijk gelegen bedrijven ( er werden zo’n 2.000 bedrijven verplaatst naar het oosten) smolten samen. De oorlog toonde het hoogste niveau van consolidatie van de macht van de Sovjet- massa aan. Het socialisme zorgde voor de onmogelijk gewaande eenheid van volk en regering. In 1941 gingen 1,5 miljoen communisten een bloedige strijd aan met het nazisme”.

Russofobe krachten in Rusland

“75 jaar geleden verdedigden onze vaders, grootvaders, overgrootvaders, de vrijheid en onafhankelijkheid van het Sovjet- moederland. Wij, de erfgenamen van de zegevierende soldaten, burgers worden opgeroepen de strijd om de waarheid over de Grote Patriottische Oorlog en de Grote Overwinning aan te gaan. De krachten van het kwaad zijn nog altijd woedend voor hun nederlaag, en streven ernaar om de mensheid de waarheid te ontnemen, de resultaten van de oorlog te herschrijven, de verachtelijke plannen van Hitler alsnog te realiseren. De huidige situatie is complex en zorgwekkend. Er opereren vandaag anti- Sovjet en Russofobe krachten in Rusland zelf. Ze storten vuiligheid uit over onze helden. Ze brengen hun heldendaden in diskrediet, verwerpen of verzwijgen de rol van de communisten in het behalen van de overwinning.”

“Zelfs 75 jaar later blijft de overwinning van het Sovjet- volk in de Grote Patriottische Oorlog, de nederlaag van het Japanse militarisme een impact hebben op onze wereld. De historische beslissingen van de grote Drie in Teheran, Jalta, Postdam, de veroordeling van de misdaden  van het fascisme in Neurenberg, de veroordeling in de processen van Tokio en Khabarovsk van Japanse oorlogsmisdadigers, houden rechtstreeks verband met de realiteiten van vandaag.”

Waarschuwing

“De resultaten van de afgelopen oorlog 75 jaar geleden zijn een strenge waarschuwing voor nieuwe kandidaten voor wereldwijde overheersing. De lessen uit de 20e eeuw getuigen overtuigend dat, pogingen van staten om hun voordeel te doen met hun militaire macht, financiële invloed en moderne technologieën, enorme risico’s met zich meebrengen en zijn gedoemd te mislukken.”

“De overwinning van 1945 leert ons duidelijk: de oorlog moet gestreden worden voordat hij begint. De verscherping van de kapitalistische crisis vergroot de oude en nieuwe tegenstellingen. Voor de bescherming tegen oorlogen en natuurrampen, tegen de globalistische plannen voor een “nieuwe wereldorde” zijn de verenigde acties van soevereine staten, progressieve partijen en bewegingen van de wereld en mensen nodig. Rusland, China en alle landen die tegen de unipolaire wereld zijn, moeten hun acties nauwer coördineren”.

“Wij zijn de erfgenamen van de Grote Overwinning. Dat is niet alleen een groot voorrecht, maar ook een grote verantwoordelijkheid. We moeten onze missie eervol vervullen. Doorgaan. De weg banen naar nieuwe hoogtepunten. Mogen de prestaties van vorige generaties moed en vertrouwen geven aan iedereen. Mogen de vorige generaties  ons verheffen tot de strijd voor menselijke waardigheid, sociale vooruitgang en de socialistische transformatie van de wereld”.

Gennadi Zuyganov, Voorzitter van de Communistische Partij Rusland

Moskou, 8 mei 2020

 • Over mij

  • Miel Dullaert
   °1948 Enkele stipmomenten… Kind en tiener Ik ben geboren in Merksem. Ik behoor tot wat men noemt, de babyboomgeneratie of de eerste
   Meer lezen...
 • Citaat

  Ik weet niet met welke wapens eventueel
  de derde wereldoorlog zal worden uitgevochten,
  wat ik zeker weet is dat de vierde
  zal uitgevochten worden met stokken en stenen
  (Albert Einstein, Natuurkundige, 1879-1955)

 • Edward ELGAR, NIMROD

 • Tag cloud

 • Deel onze pagina op:

  © Copyright 2024 ‐ Miel Dullaert ‐ Alle rechten voorbehouden

  Disclaimer | Privacybeleid

  Webdesign by Eye